کد روش رانگ کوتا در متلب + مرتبه 2 و 3 و 4 + RUNGE KUTTA

۱۵,۰۰۰ تومان

روش رانگ کوتا برای حل معادلات دیفرانسیل حل معادلات دیفرانسیل به دلیل پارامترهای غیر خطی به روش تحلیلی امکان پذیر…

محاسبه روش هیون در متلب با توضیحات HEUN METHOD

۷,۰۰۰ تومان

محاسبه روش هیون در متلب برای حل معادله دیفرانسیل برای محاسبه معادلات دیفرانسیل به دلیل پیچیدگی همیشه روش های تحلیلی…

روش اویلر در متلب به همراه توضیحات EULER METHOD

۷,۰۰۰ تومان

کد روش اویلر در متلب برای حل معادلات دیفرانسیل مرتبه اول حل معادلات دیفرانسیل به دلیل پارامترهای غیر خطی به…

محاسبه انتگرال سه گانه سیمپسون در متلب Triple Simpson

۱۰,۰۰۰ تومان

انتگرال سه گانه سیمپسون در متلب یکی از روش های محاسبه انتگرال سه گانه، روش سیمپسون می‌ باشد که قابلیت…

انتگرال دوگانه سیمپسون در متلب با توضیحات Double Simpsone

۱۰,۰۰۰ تومان

انتگرال دوگانه سیمپسون در متلب روش انتگرال گیری دوگانه سیمپسون یکی از بهترین روش های پیاده سازی آن در متلب…

محاسبه انتگرال رامبرگ در متلب با توضیحات

۵,۰۰۰ تومان

محاسبه انتگرال رامبرگ در متلب روش انتگرال گیری رامبرگ یک روش بهینه برای پیاده سازی کامپیوتری انتگرال است. رامبرگ با…

انتگرال سیمپسون در متلب با راهنما Simpson Rule

۵,۰۰۰ تومان

روش انتگرال سیمپسون در متلب روش انتگرال سیمپسون در واقع روش توسعه یافته ذوزنقه‌ای است که با استفاده از سهمی…

کد متلب انتگرال ذوزنقه ای با راهنما Trapezoid Integral

۷,۰۰۰ تومان

کد متلب انتگرال ذوزنقه ای روش‌های عددی مختلفی برای محاسبه انتگرال وجود دارد که روش ذوزنقه ای یکی از ساده…

کد روش حداقل مربعات در متلب Least Square【به همراه راهنما】

۵,۰۰۰ تومان

کد روش حداقل مربعات در متلب برای برازش منحنی حداقل مربعات در متلب یا معادل انگلیسی آن Least Square Method…