کد متلب روش کرامر برای حل دستگاه معادلات

۱۰,۰۰۰ تومان

کد متلب روش کرامر برای حل دستگاه معادلات الگوریتم کرامر یا معادل انگلیسی آن Cramer’s rule یکی از روش های محاسباتی…

درونیابی اسپلاین در متلب

۱۰,۰۰۰ تومان

درونیابی اسپلاین در متلب روش درونیابی اسپلاین با گرفتن تعداد نقاط از یک تابع بصورت جدول می‌تواند یک نقطه دلخواه…

درونیابی هرمیت در متلب

۱۸,۰۰۰ تومان

درونیابی هرمیت در متلب روش درونیابی هرمیت یا Hermite Interpolation با گرفتن تعداد نقاط می تواند برازش منحنی را محاسبه…

روش برونیابی ریچاردسون در متلب برای حل معادله دیفرانسیل

۱۰,۰۰۰ تومان

روش برونیابی ریچاردسون در متلب برای حل معادله دیفرانسیل حل معادلات دیفرانسیل به دلیل پارامترهای غیر خطی به روش تحلیلی…

کد متلب روش QR برای تجزیه ماتریس

۱۰,۰۰۰ تومان

کد متلب روش QR برای تجزیه ماتریس روش تجزیه ماتریس QR یا معادل انگلیسی آن QR Decomposition یکی از روش…

کد روش رانگ کوتا در متلب + مرتبه 2 و 3 و 4 + RUNGE KUTTA

۱۵,۰۰۰ تومان

روش رانگ کوتا برای حل معادلات دیفرانسیل حل معادلات دیفرانسیل به دلیل پارامترهای غیر خطی به روش تحلیلی امکان پذیر…

محاسبه روش هیون در متلب با توضیحات HEUN METHOD

۷,۰۰۰ تومان

محاسبه روش هیون در متلب برای حل معادله دیفرانسیل برای محاسبه معادلات دیفرانسیل به دلیل پیچیدگی همیشه روش های تحلیلی…

روش اویلر در متلب به همراه توضیحات EULER METHOD

۷,۰۰۰ تومان

کد روش اویلر در متلب برای حل معادلات دیفرانسیل مرتبه اول حل معادلات دیفرانسیل به دلیل پارامترهای غیر خطی به…

محاسبه انتگرال سه گانه سیمپسون در متلب Triple Simpson

۸,۰۰۰ تومان

انتگرال سه گانه سیمپسون در متلب یکی از روش های محاسبه انتگرال سه گانه، روش سیمپسون می‌ باشد که قابلیت…