کد متلب حل ماتریس سه قطری توماس

۱۸,۰۰۰ تومان

کد متلب حل ماتریس سه قطری توماس (الگوریتم توماس) روش الگوریتم توماس یا معادل انگلیسی آن tridiagonal matrix algorithm یکی…

کد متلب روش تفاضلات محدود برای حل معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم

۱۵,۰۰۰ تومان

کد متلب روش تفاضلات محدود برای حل معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم حل معادلات دیفرانسیل به دلیل پارامترهای غیر خطی به…

کد متلب روش کرامر برای حل دستگاه معادلات

۱۰,۰۰۰ تومان

کد متلب روش کرامر برای حل دستگاه معادلات الگوریتم کرامر یا معادل انگلیسی آن Cramer’s rule یکی از روش های محاسباتی…

درونیابی اسپلاین در متلب

۱۰,۰۰۰ تومان

درونیابی اسپلاین در متلب روش درونیابی اسپلاین با گرفتن تعداد نقاط از یک تابع بصورت جدول می‌تواند یک نقطه دلخواه…

درونیابی هرمیت در متلب

۱۸,۰۰۰ تومان

درونیابی هرمیت در متلب روش درونیابی هرمیت یا Hermite Interpolation با گرفتن تعداد نقاط می تواند برازش منحنی را محاسبه…

روش برونیابی ریچاردسون در متلب برای حل معادله دیفرانسیل

۱۰,۰۰۰ تومان

روش برونیابی ریچاردسون در متلب برای حل معادله دیفرانسیل حل معادلات دیفرانسیل به دلیل پارامترهای غیر خطی به روش تحلیلی…

کد متلب روش QR برای تجزیه ماتریس

۱۰,۰۰۰ تومان

کد متلب روش QR برای تجزیه ماتریس روش تجزیه ماتریس QR یا معادل انگلیسی آن QR Decomposition یکی از روش…

کد روش رانگ کوتا در متلب + مرتبه 2 و 3 و 4 + RUNGE KUTTA

۲۵,۰۰۰ تومان

روش رانگ کوتا برای حل معادلات دیفرانسیل حل معادلات دیفرانسیل به دلیل پارامترهای غیر خطی به روش تحلیلی امکان پذیر…

محاسبه روش هیون در متلب با توضیحات HEUN METHOD

۱۰,۰۰۰ تومان

محاسبه روش هیون در متلب برای حل معادله دیفرانسیل برای محاسبه معادلات دیفرانسیل به دلیل پیچیدگی همیشه روش های تحلیلی…