پایان نامه طراحی، ساخت و آزمایش دستگاه سختی متغیر برای جداسازی لرزه ای

۱۲,۰۰۰ تومان

پایان نامه طراحی، ساخت و آزمایش دستگاه سختی متغیر برای جداسازی لرزه ای در بخش پایان نامه های رشته مهندسی…

پایان نامه آنالیز دیوار برشی غیر صلب با استفاده از مدلسازی به روش عضو خرپایی

۱۵,۰۰۰ تومان

پایان نامه آنالیز دیوار برشی غیر صلب با استفاده از مدلسازی به روش عضو خرپایی در بخش پایان نامه های…