سوالات ماشین ابزار کار درجه 2 فنی و حرفه ای ویژه آزمون های ادواری

۷,۰۰۰ تومان

سوالات ماشین ابزار کار درجه 2 فنی و حرفه ای ویژه آزمون های ادواری در این پست برای شما یک…

سوالات جوشکاری قوس الکتریکی E3 فنی و حرفه ای ویژه آزمون های ادواری

۱۰,۰۰۰ تومان

سوالات جوشکاری قوس الکتریکی E3 فنی و حرفه ای ویژه آزمون های ادواری در این پست برای شما یک پکیج…

سوالات کارور PLC درجه 2 فنی و حرفه ای ویژه آزمون های ادواری

۱۱,۰۰۰ تومان

سوالات کارور PLC درجه 2 فنی و حرفه ای ویژه آزمون های ادواری در این پست برای شما یک پکیج…

سوالات جوشکاری اکسی استیلن فنی و حرفه ای ویژه آزمون های ادواری

۱۰,۰۰۰ تومان

سوالات جوشکاری اکسی استیلن فنی و حرفه ای ویژه آزمون های ادواری در این پست برای شما یک پکیج بی‌نظیر…

سوالات جوشکاری مقاومتی فنی و حرفه ای ویژه آزمون های ادواری

۷,۰۰۰ تومان

سوالات جوشکاری مقاومتی فنی و حرفه ای ویژه آزمون های ادواری در این پست برای شما یک پکیج بی‌نظیر از…

سوالات جوشکار زیرپودری فنی و حرفه ای ویژه آزمون های ادواری

۱۰,۰۰۰ تومان

سوالات جوشکار زیرپودری فنی و حرفه ای ویژه آزمون های ادواری در این پست برای شما یک پکیج بی‌نظیر از…

سوالات جوشکار گاز محافظ CO2 فنی و حرفه ای ویژه آزمون های ادواری

۱۰,۰۰۰ تومان

سوالات جوشکار گاز محافظ CO2 فنی و حرفه ای ویژه آزمون های ادواری در این پست برای شما یک پکیج…

سوالات فرزکار CNC درجه ۲ فنی و حرفه ای ویژه آزمون های ادواری

۱۰,۰۰۰ تومان

سوالات فرزکار CNC درجه ۲ فنی و حرفه ای ویژه آزمون های ادواری در این پست برای شما یک پکیج…

اکسل فهرست بها فوق توزیع برق 1400 خطوط زمینی، هوایی، پستهای انتقال و نگهداری نیرو

۱۵,۰۰۰ تومان

شما می‌توانید فایل های اکسل فهرست بها را بصورت کلی و یا تکی و با انتخاب فایل مورد نظر در قسمت فهرست فایل‌ها، خریداری کنید.