کد متلب روش کرامر برای حل دستگاه معادلات

۱۰,۰۰۰ تومان

کد متلب روش کرامر برای حل دستگاه معادلات الگوریتم کرامر یا معادل انگلیسی آن Cramer’s rule یکی از روش های محاسباتی…

درونیابی اسپلاین در متلب

۱۰,۰۰۰ تومان

درونیابی اسپلاین در متلب روش درونیابی اسپلاین با گرفتن تعداد نقاط از یک تابع بصورت جدول می‌تواند یک نقطه دلخواه…

درونیابی هرمیت در متلب

۱۸,۰۰۰ تومان

درونیابی هرمیت در متلب روش درونیابی هرمیت یا Hermite Interpolation با گرفتن تعداد نقاط می تواند برازش منحنی را محاسبه…

روش برونیابی ریچاردسون در متلب برای حل معادله دیفرانسیل

۱۰,۰۰۰ تومان

روش برونیابی ریچاردسون در متلب برای حل معادله دیفرانسیل حل معادلات دیفرانسیل به دلیل پارامترهای غیر خطی به روش تحلیلی…

کد متلب روش QR برای تجزیه ماتریس

۱۰,۰۰۰ تومان

کد متلب روش QR برای تجزیه ماتریس روش تجزیه ماتریس QR یا معادل انگلیسی آن QR Decomposition یکی از روش…

کد متلب معادله ون در پول (Van der Pol)

۱۸,۰۰۰ تومان

کد متلب معادله ون در پول به کمک دستور ODE45 محصول کد متلب معادله ون در پول به کمک دستور…

تحلیل طیفی دینامیکی سازه در متلب (آنالیز مودال مطابق 2800)

۲۵,۰۰۰ تومان

تحلیل طیفی دینامیکی سازه در متلب آیین نامه 2800 در شرایط خاص مهندسین طراح را الزام به تحلیل دینامیکی سازه…

کد متلب مدت زمان تکان قوی زمین لرزه یا زمان موثر زلزله

۲۰,۰۰۰ تومان

کد متلب مدت زمان تکان قوی زمین لرزه یکی از مباحث مهندسی زلزله تعیین مدت زمان موثر زلزله است که…

کد متلب رسم منحنی اندرکنش ستون بتنی INTERACTION COLUMNS

۲۰,۰۰۰ تومان

کد متلب رسم منحنی اندرکنش ستون بتنی همانطور که می‌دانید طراحی ستون بتنی نیازمند منحنی اندرکنش ستون است. کد متلب…