تحلیل تیر دو بعدی در متلب به روش اجزاء محدود

۲۸,۰۰۰ تومان

تحلیل تیر دو بعدی در متلب به روش اجزاء محدود در این محصول تحلیل تیر دو بعدی در متلب به…

کد متلب دایره مور در حالت دو بعدی و سه بعدی

۲۰,۰۰۰ تومان

کد متلب دایره مور و رسم در حالت دو بعدی و سه بعدی دایره مور در واقع یک روش ترسیمی…

کد متلب مدت زمان تکان قوی زمین لرزه یا زمان موثر زلزله

۳۲,۰۰۰ تومان

کد متلب مدت زمان تکان قوی زمین لرزه یکی از مباحث مهندسی زلزله تعیین مدت زمان موثر زلزله است که…

کد اجزا محدود قاب دو بعدی در متلب

۳۵,۰۰۰ تومان

کد اجزا محدود قاب دو بعدی در متلب در این محصول کد اجزا محدود قاب دو بعدی در متلب پیاده…

کد نویسی اجزا محدود خرپا دو بعدی در متلب

۳۵,۰۰۰ تومان

کد نویسی اجزا محدود خرپا دو بعدی در متلب در این محصول کد نویسی اجزا محدود خرپا دو بعدی در…

کد متلب تحلیل خرپای دو بعدی به روش المان محدود

۳۵,۰۰۰ تومان

کد متلب تحلیل خرپای دو بعدی به روش المان محدود این محصول شامل کد متلب تحلیل خرپای دو بعدی به…

کد متلب طراحی سطح مقطع I شکل با هدف بیشینه‌ سازی گشتاور

۲۵,۰۰۰ تومان

کد متلب طراحی سطح مقطع I شکل با هدف بیشینه‌سازی گشتاور دوم سطح این محصول شامل کد متلب طراحی سطح…

کد متلب روش نیوتن رافسون اصلاح شده

۱۰,۰۰۰ تومان

کد متلب روش نیوتن رافسون اصلاح شده روش نیوتن رافسون یا معادل انگلیسی آن Newton Raphson یکی از روش های…

کد روش نابجایی در متلب

۱۲,۰۰۰ تومان

محاسبه ریشه معادله با کد روش نابجایی در متلب روش نابجایی یا معادل انگلیسی آن FalsePosition یکی از روش های…