نقشه ساختمان اداری بتنی 6 طبقه

۱۰,۰۰۰ تومان

نقشه ساختمان اداری بتنی 6 طبقه در فایل زیر یک نمونه نقشه ساختمان اداری بتنی 6 طبقه همراه با جزئیات…

نقشه سازه 2 طبقه بتنی

۱۵,۰۰۰ تومان

نقشه سازه 2 طبقه بتنی در فایل زیر یک نمونه نقشه سازه 2 طبقه بتنی همراه با جزئیات اجرایی مناسب…

نقشه اجرایی مجتمع 5 طبقه بتنی 24 واحدی

۱۰,۰۰۰ تومان

نقشه اجرایی مجتمع 5 طبقه بتنی 24 واحدی در فایل زیر یک نمونه نقشه سازه 5 طبقه بتنی همراه با…

نقشه سازه ای 9 طبقه بتنی با دیوار برشی

۱۰,۰۰۰ تومان

نقشه سازه ای 9 طبقه بتنی با دیوار برشی در فایل زیر یک نمونه نقشه سازه ای 9 طبقه بتنی…

نقشه سازه 5 طبقه بتنی

۱۰,۰۰۰ تومان

نقشه سازه 5 طبقه بتنی در فایل زیر یک نمونه نقشه سازه 5 طبقه بتنی همراه با جزئیات اجرایی مناسب…