کد متلب حل ماتریس سه قطری توماس

۱۸,۰۰۰ تومان

کد متلب حل ماتریس سه قطری توماس (الگوریتم توماس) روش الگوریتم توماس یا معادل انگلیسی آن tridiagonal matrix algorithm یکی…

کد متلب درونیابی تفاضلات تقسیم شده نیوتون

۱۸,۰۰۰ تومان

کد متلب درونیابی تفاضلات تقسیم شده نیوتون روش درونیابی تفاضلات تقسیم شده نیوتون با گرفتن تعداد نقاط از یک تابع…

کد متلب روش کرامر برای حل دستگاه معادلات

۱۰,۰۰۰ تومان

کد متلب روش کرامر برای حل دستگاه معادلات الگوریتم کرامر یا معادل انگلیسی آن Cramer’s rule یکی از روش های محاسباتی…