حل معادله به روش نیوتن رافسون در متلب

۵,۰۰۰ تومان

کد متلب نیوتن رافسون در متلب روش نیوتن رافسون یا معادل انگلیسی آن Newton Raphson یکی از روش های محاسبات…

لیسپ شمارش بلوک ها در اتوکد

۵,۰۰۰ تومان

دانلود لیسپ شمارش بلوک ها در اتوکد به همراه آموزش افزایش سرعت کار در اتوکد یکی از مهارت هایی است…

لیسپ برداشت مختصات و انتقال به اکسل

۱۸,۰۰۰ تومان

دانلود لیسپ برداشت مختصات و انتقال به اکسل به همراه آموزش افزایش سرعت کار در اتوکد یکی از مهارت هایی…

کد روش سکانت در متلب

۵,۰۰۰ تومان

محاسبه ریشه معادله با کد روش سکانت در متلب روش سکانت یا معادل انگلیسی آن Secant یکی از روش های…

لیسپ ترسیم چهار ضلعی داینامیک در اتوکد

۵,۰۰۰ تومان

دانلود لیسپ ترسیم چهار ضلعی داینامیک در اتوکد به همراه آموزش افزایش سرعت کار در اتوکد یکی از مهارت هایی…

لیسپ محاسبه مساحت در اتوکد

۵,۰۰۰ تومان

دانلود لیسپ محاسبه مساحت در اتوکد به همراه آموزش افزایش سرعت کار در اتوکد یکی از مهارت هایی است که…

کد روش نقطه ثابت در متلب

۵,۰۰۰ تومان

محاسبه ریشه معادله با کد روش نقطه ثابت در متلب روش نقطه ثابت یا معادل انگلیسی آن Fixed Point یکی…

لیسپ محاسبه شیب در اتوکد

۵,۰۰۰ تومان

دانلود لیسپ محاسبه شیب در اتوکد به همراه آموزش افزایش سرعت کار در اتوکد یکی از مهارت هایی است که…

لیسپ ترسیم درب در اتوکد

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود لیسپ ترسیم درب اتوکد به همراه آموزش افزایش سرعت کار در اتوکد یکی از مهارت هایی است که هر…