کد متلب رسم منحنی اندرکنش ستون بتنی INTERACTION COLUMNS

۲۰,۰۰۰ تومان

کد متلب رسم منحنی اندرکنش ستون بتنی همانطور که می‌دانید طراحی ستون بتنی نیازمند منحنی اندرکنش ستون است. کد متلب…

منحنی اندرکنش ستون بتنی در اکسل INTERACTION COLUMNS

۲۵,۰۰۰ تومان

منحنی اندرکنش ستون بتنی در اکسل همانطور که می‌دانید طراحی ستون بتنی نیازمند منحنی اندرکنش ستون است. برنامه منحنی اندرکنش…

کد متلب پاسخ میرا و نامیرا سازه یک درجه آزادی

۲۰,۰۰۰ تومان

کد متلب پاسخ میرا و نامیرا سازه یک درجه آزادی با استفاده از  دو کد متلب پاسخ میرا و نامیرا…

کد متلب روش ویلسون برای طیف پاسخ سازه یک درجه آزادی

۲۵,۰۰۰ تومان

کد متلب روش ویلسون برای طیف پاسخ سازه یک درجه آزادی یکی از روش های عددی برای تعیین پاسخ سیستم…

پاسخ سازه چند درجه آزادی در متلب MDOF به روش نیومارک

۲۰,۰۰۰ تومان

پاسخ سازه چند درجه آزادی در متلب به روش نیومارک با استفاده از کد متلبی که در این محصول در…

کد متلب روش دوهامل برای طیف پاسخ سازه یک درجه آزادی

۲۵,۰۰۰ تومان

کد متلب روش دوهامل برای طیف پاسخ سازه یک درجه آزادی یکی از روش های عددی برای تعیین پاسخ سیستم…

کد متلب روش نیومارک برای طیف پاسخ سازه یک درجه آزادی

۲۰,۰۰۰ تومان

کد متلب روش نیومارک برای طیف پاسخ سازه یک درجه آزادی یکی از روش های عددی برای تعیین پاسخ سیستم…

کد متلب مدت زمان تکان قوی زمین لرزه یا زمان موثر زلزله

۲۰,۰۰۰ تومان

کد متلب مدت زمان تکان قوی زمین لرزه یکی از مباحث مهندسی زلزله تعیین مدت زمان موثر زلزله است که…

کد اجزا محدود قاب دو بعدی در متلب

۲۰,۰۰۰ تومان

کد اجزا محدود قاب دو بعدی در متلب در این محصول کد اجزا محدود قاب دو بعدی در متلب پیاده…