رسم طیف فوریه در متلب به همراه راهنما

۵,۰۰۰ تومان

رسم طیف فوریه در متلب طیف دامنه فوریه پاسخ سیستم ها با دوره تناوب مختلف در حوزه فرکانس است که…