رسم طیف فوریه در متلب به همراه راهنما

۷,۰۰۰ تومان

رسم طیف فوریه در متلب طیف دامنه فوریه پاسخ سیستم های با دوره تناوب مختلف در حوزه فرکانس است که…