حل معادله به روش نیوتن رافسون در متلب

۵,۰۰۰ تومان

کد متلب نیوتن رافسون در متلب روش نیوتن رافسون یا معادل انگلیسی آن Newton Raphson یکی از روش های محاسبات…

کد روش سکانت در متلب

۵,۰۰۰ تومان

محاسبه ریشه معادله با کد روش سکانت در متلب روش سکانت یا معادل انگلیسی آن Secant یکی از روش های…

کد روش نقطه ثابت در متلب

۵,۰۰۰ تومان

محاسبه ریشه معادله با کد روش نقطه ثابت در متلب روش نقطه ثابت یا معادل انگلیسی آن Fixed Point یکی…

کد روش نابجایی در متلب

۵,۰۰۰ تومان

محاسبه ریشه معادله با کد روش نابجایی در متلب روش نابجایی یا معادل انگلیسی آن FalsePosition یکی از روش های…

کد متلب روش تنصیف یا دوبخشی

۵,۰۰۰ تومان

محاسبه ریشه معادله با روش تنصیف یا دو بخشی در متلب روش تنصیف یا دو بخشی یا معادل انگلیسی آن…

رسم طیف فوریه در متلب به همراه راهنما

۵,۰۰۰ تومان

رسم طیف فوریه در متلب طیف دامنه فوریه پاسخ سیستم ها با دوره تناوب مختلف در حوزه فرکانس است که…