انواع رابطه کاهندگی برای تحلیل خطر زلزله و توضیحات آن

۱۵,۰۰۰ تومان

رابطه کاهندگی زلزله برای تحلیل خطر زلزله در مقاله زیر به معرفی انواع رابطه کاهندگی زلزله پرداخته شده است. این…

رابطه کاهندگی طیفی با فرمت اکسل

۱۵,۰۰۰ تومان

رابطه کاهندگی طیفی با فرمت اکسل در فایل اکسل زیر جداول رابطه کاهندگی طیفی با فرمت اکسل آورده شده است.…

رسم طیف فوریه در متلب به همراه راهنما

۵,۰۰۰ تومان

رسم طیف فوریه در متلب طیف دامنه فوریه پاسخ سیستم ها با دوره تناوب مختلف در حوزه فرکانس است که…