کد متلب انتگرال ذوزنقه ای با راهنما Trapezoid Integral

۷,۰۰۰ تومان

کد متلب انتگرال ذوزنقه ای روش‌های عددی مختلفی برای محاسبه انتگرال وجود دارد که روش ذوزنقه ای یکی از ساده…

کد متلب روش LU تجزیه ماتریس (به همراه راهنما)

۸,۰۰۰ تومان

کد متلب روش LU تجزیه ماتریس برای حل دستگاه معادلات خطی روش تجزیه ماتریس LU یا معادل انگلیسی آن LU…

کد روش گوس سایدل در متلب Gauss Seidel (به همراه راهنما)

۵,۰۰۰ تومان

کد روش گوس سایدل در متلب برای حل دستگاه معادلات خطی روش گوس سیدل یا معادل انگلیسی آن Gauss Seidel یکی…

کد روش مولر در متلب (به همراه راهنما) MULLER Method

۷,۰۰۰ تومان

کد روش مولر در متلب برای حل معادلات غیر خطی روش مولر یا معادل انگلیسی آن Muller Method یکی از…

کد روش ژاکوبی در متلب + (به همراه راهنما)

۵,۰۰۰ تومان

کد روش ژاکوبی در متلب برای حل دستگاه معادلات خطی روش ژاکوبی یا معادل انگلیسی آن Jacobi method یکی از…

کد روش چولسکی در متلب به همراه راهنما【Cholesky】

۱۰,۰۰۰ تومان

کد روش چولسکی در متلب برای حل دستگاه معادلات خطی روش چولسکی یا معادل انگلیسی آن Cholesky decomposition یکی از…

کد متلب گوس جردن به همراه راهنما【Gaussian-Jordan】

۵,۰۰۰ تومان

کد متلب گوس جردن برای حل دستگاه معادلات خطی  روش حذفی گوس جردن یا معادل انگلیسی آن Gaussian-Jordan Elimination یکی…

ارتعاشات سیستم با جرم متمرکز در متلب

۲۰,۰۰۰ تومان

ارتعاشات سیستم با جرم متمرکز در متلب در این پست محصول ارتعاشات سیستم با جرم متمرکز در متلب با را…

حل معادله آونگ دو درجه آزادی در متلب | با جرم متمرکز

۲۴,۰۰۰ تومان

 حل معادله آونگ با دو درجه آزادی در متلب | با جرم متمرکز در این پست محصول حل معادله آونگ…