مجموعه کدهای محاسبات عددی در متلب

۲۲,۰۰۰ تومان

محاسبات عددی در متلب برای حل بسیاری از معادلات روش های تحلیلی یا ناممکن یا بسیار پیچیده می‌شود به همین…

کد متلب روش نیوتن رافسون اصلاح شده

۱۰,۰۰۰ تومان

کد متلب روش نیوتن رافسون اصلاح شده روش نیوتن رافسون یا معادل انگلیسی آن Newton Raphson یکی از روش های…

حل معادله به روش نیوتن رافسون در متلب

۵,۰۰۰ تومان

کد متلب نیوتن رافسون در متلب روش نیوتن رافسون یا معادل انگلیسی آن Newton Raphson یکی از روش های محاسبات…

کد روش سکانت در متلب

۵,۰۰۰ تومان

محاسبه ریشه معادله با کد روش سکانت در متلب روش سکانت یا معادل انگلیسی آن Secant یکی از روش های…

کد روش نقطه ثابت در متلب

۵,۰۰۰ تومان

محاسبه ریشه معادله با کد روش نقطه ثابت در متلب روش نقطه ثابت یا معادل انگلیسی آن Fixed Point یکی…

کد روش نابجایی در متلب

۵,۰۰۰ تومان

محاسبه ریشه معادله با کد روش نابجایی در متلب روش نابجایی یا معادل انگلیسی آن FalsePosition یکی از روش های…

کد متلب روش تنصیف یا دوبخشی

۵,۰۰۰ تومان

محاسبه ریشه معادله با روش تنصیف یا دو بخشی در متلب روش تنصیف یا دو بخشی یا معادل انگلیسی آن…