محاسبه انتگرال رامبرگ در متلب با توضیحات

۱۰,۰۰۰ تومان

محاسبه انتگرال رامبرگ در متلب روش انتگرال گیری رامبرگ یک روش بهینه برای پیاده سازی کامپیوتری انتگرال است. رامبرگ با…

انتگرال سیمپسون در متلب با راهنما Simpson Rule

۱۰,۰۰۰ تومان

روش انتگرال سیمپسون در متلب روش انتگرال سیمپسون در واقع روش توسعه یافته ذوزنقه‌ای است که با استفاده از سهمی…

کد متلب انتگرال ذوزنقه ای با راهنما Trapezoid Integral

۱۰,۰۰۰ تومان

کد متلب انتگرال ذوزنقه ای روش‌های عددی مختلفی برای محاسبه انتگرال وجود دارد که روش ذوزنقه ای یکی از ساده…

کد روش حداقل مربعات در متلب Least Square【به همراه راهنما】

۱۲,۰۰۰ تومان

کد روش حداقل مربعات در متلب برای برازش منحنی حداقل مربعات در متلب یا معادل انگلیسی آن Least Square Method…

کد روش لاگرانژ در متلب به همراه راهنما (درونیابی خطی)

۱۲,۰۰۰ تومان

کد روش لاگرانژ در متلب روش لاگرانژ یا معادل انگلیسی آن Lagrange Interpolation برای محاسبه مقدار یک تابع درون بازه‌ای…

کد متلب روش LU تجزیه ماتریس (به همراه راهنما)

۱۲,۰۰۰ تومان

کد متلب روش LU تجزیه ماتریس برای حل دستگاه معادلات خطی روش تجزیه ماتریس LU یا معادل انگلیسی آن LU…

کد متلب روش توانی معکوس (کوچکترین مقدار ویژه و بردار ویژه)

۲۰,۰۰۰ تومان

کد متلب روش توانی معکوس برای محاسبه کوچکترین مقدار ویژه روش توانی معکوس یا معادل انگلیسی آن Inverse Power Method…

کد روش توانی در متلب (محاسبه مقدار ویژه و بردار ویژه)

۱۰,۰۰۰ تومان

کد روش توانی در متلب برای محاسبه مقدار ویژه روش توانی یا معادل انگلیسی آن Power Method یکی از روش‌های…

کد روش گوس سایدل در متلب Gauss Seidel (به همراه راهنما)

۱۰,۰۰۰ تومان

کد روش گوس سایدل در متلب برای حل دستگاه معادلات خطی روش گوس سیدل یا معادل انگلیسی آن Gauss Seidel یکی…